ԵՄ ֆինանավորմամբ փոքր դրամաշնորհների հայտերի ներկայացման հրավեր Հայաստանում հանրային քաղաքականության և ժողովրդավարական գործընթացների թեմաներով

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ), քաղաքացիական նախաձեռնություններին, անհատ փորձագետներին, հետազոտողներին և ուսանողներին դիտարկելու այս հնարավորությունը և ներկայացնելու հետազոտական ծրագրի հայտեր հանրային կառավարման և ժողովրդավարության ոլորտներում։

Հետազոտական ծրագրերի թեմատիկ շրջանակը

Հայտերը պետք է առնչվեն հետևյալ մեկ կամ ավելի թեմաներին՝

Հանրային կառավարում

  1. Խորհրդարանական վերահսկողության հիմնահարցերը լավ կառավարման համատեքստում
  2. Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման մոդելները
  3. Հանրային ծառայության գրավչության բարձրացման հնարավորությունները
  4. Պետական հատվածում վարձատրության և նյութական խրախուսման հիմնախնդիրները և լուծումները
  5. Պետական հատվածում աշխատանքային ճկունության (այդ թվում՝ այլ աշխատանքով զբաղվելու, ճկուն աշխատաժամանակի) և հորիզոնական ու ուղղահայաց շարժունակության հիմնահարցերը
  6. Պետական հատվածում կատարողականի գնահատման մոդելները
  7. Հանրային մասնակցության մոդելները քաղաքականության մշակման և հանրային հաշվետվողականության գործընթացներում

Ժողովրդավարություն

1. Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական արժեքների ապահովման մակարդակը, հիմնախնդիրները, պատճառները և լուծման ուղղությունները պետական բուհերում՝ շեշտադրությունը կատարելով թեմա(ներ)ի վերաբերյալ

a. Արժանապատվություն, ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիություն

b. Սեռերի իրավահավասրություն

c. Ազգային, կրոնական և այլ փոքրամասնություններ և այլն

2. Քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը պետության արտաքին քաղաքականության հարցերում

3. Փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի ներառականությունը որոշումների ընդունման գործընթացներում

4. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և/կամ քաղաքական կուսակցությունների թափանցիկության և հաշվետվողականության խթանում

5.Արդար և թափանցիկ ընտրական գործընթացների խթանում

Բոլոր հետազոտությունները պետք է հիմված լինեն նաև միջազգային փորձի և լավագույն պրակտիկայի ուսումնասիրության վրա՝ առաջարկելով իրատեսական և պրակտիկ լուծումներ ընտրված ոլորտներում բացահայտված խնդիրներին և մարտահրավերներին։

Առաջարկությունները պետք է ներկայացնեն ընտրված թեմա(ներ)ի և մեթոդաբանությունների հստակ նկարագրությունն ու հիմնավորումները, ինչպես նաև նկարագրեն, թե ինչպես ուսումնասիրության առաջարկվող մեթոդներն ու գործիքները հնարավորություն կտան բացահայտելու հետազոտության թեմայի խնդիրներն ու մարտահրավերները, կատարելու հավաքագրված տվյալների համապարփակ վերլուծություն և մշակելու գործուն և իրատեսական առաջարկություններ։

Հետազոտական դրամաշնորհի բյուջեն. առավելագույնը 8,000 եվրո

Ծրագրի տևողությունը․ առավելագույնը 6 ամիս

Ծրագրերի ակնկալվող մեկնարկը․ մայիս 1, 2022 թ․

Ծրագրային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը․ մարտի 25, 2022 թ․

Հայտերի գնահատման չափորոշիչներ

Կիրականացվի ներկայացված հայտերը նախնական գնահատում` մրցույթին չհամապատասխանող առաջարկները բացառելու համար: Այնուհետև դրանք կներկայացվեն մրցույթային հանձնաժողովին և կգնահատվեն ըստ հետևյալ չափորոշիչների

I. Կազմակերպության/անհատի փորձը

· կազմակերպության առաքելությունը և նպատակները

· կազմակերպության/անհատի փորձը նշված ոլորտում

· ծրագրում առաջարկվող աշխատակազմի, իսկ անհատ դիմորդի դեպքում՝ ծրագրային թիմի փորձառությունը (ըստ առկայության)։

II. Առաջարկվող ծրագրի նկարագրությունը

· հիմնախնդրի ներկայացումը և կարիքի հիմնավորումը

· առաջարկվող հետազոտության նպատակահարմարությունը

· հետազոտության մեթոդաբանության հիմնավորվածությունը

· ակնկալվող արդյունքների իրատեսական լինելը

· իրականացման ժամանակացույցի իրատեսական լինելը

III. Արդյունքների կիրառականությունը

· հետազոտության արդյունքների հետագա կիրառելիությունը հանրային կառավարման և ժողովրդավարական գործընթացների կատարելագործման առումով

· հետազոտության նորարարությունը և իրականացվող այլ աշխատանքների հետ չկրկնվելու հանգամանքը

IV. Բյուջեն

· առաջարկվող ծախսերի ողջամտությունը և հիմնավորվածությունը

Բոլոր հետազոտական ծրագրերը պետք է ներառեն գենդերային վերլուծություն և դիտարկեն ընտրված հետազոտության թեմային առնչվող ներառականության և բացառման խնդիրները։

Սույն հրավերի պահանջներին անհամապատասխանության և գնահատման արդյունքում ծրագրային հայտերի ընտրության անհնարինության դեպքում կհայտարարվի նոր հրավեր ծրագրային հայտերի ներկայացման համար։

Ծրագրի առաջարկի ներկայացման կարգը

Հայտերի հրավերին մասնակցելու համար կազմակերպությունները, անհատները պետք է ուղարկեն փաթեթ՝ ներառելով՝

Ծրագրի առաջարկը` կից ներկայացված ձևաչափով

· Դիմում (Դիմումի ձև)

· Աշխատանքային պլանը (Հավելված 1)

· Ծրագրային բյուջեն ներկայացված ձևաչափով և դրա նկարագիրը (Հավելված 2)

· Ծրագրում ընդգրկված աշխատակազմի/թիմի/անհատի համառոտ կենսագրականները

· Ընտրված ոլորտում կազմակերպության/թիմի/անհատի կողմից մշակված որևէ հրապարակում կամ համապատասխան ինտերնետային հղում։

Ուշադրություն․ Միևնույն դիմորդը (կազմակերպություն և անհատ) կարող է ներկայացնել մեկից ավելի ծրագրի առաջարկ։

Ծրագրային առաջարկները պետք է ուղարկել հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով մինչև ս.թ. մարտի 25-ը՝ աշխատանքային օրվա ավարտը [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով «Research proposals»: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել նշված էլեկտրոնային փոստին:

Կազմակերպության մասին

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հիմնադրվել է 2000թ. և գործում է որպես Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ (ԹԻ) կոռուպցիայի դեմ պայքարող համաշխարհային շարժման հավատարմագրված ներկայացուցչություն Հայաստանում: Կազմակերպության առաքելությունն է՝ կոռուպցիան նվազեցնելու և ժողովրդավարությունն ամրապնդելու միջոցով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: Կազմակերպության նպատակներն են՝ աջակցել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը և թափանցիկ ու հաշվետու կառավարմանը, խթանել ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը և հանրային ռեսուրսների թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումը: