Անդամի իրավունքներ, պարտականություններ և իրավասություններ

Անդամակցության դիմումին ընթացք է տրվում և անձին պատասխան է /դրական կամ բացասական/ ներկայացվում Կազմակերպության գործադիր տնօրենի կողմից ամենաուշը 1 ամսվա ընթացքում:

Կազմակերպության անդամը ունի Կազմակերպության Կանոնադրությամբ սահմանված իրավունքներ և պարտավորություններ, ինչպես նաև իրավասությունների շրջանակ, որոնք նա բարեխղճորեն պետք է կատարի:

Կազմակերպության անդամի իրավունքներն են`

 • ընտրել և ընտրվել Կազմակերպության կառավարման մարմիններում
 • ստանալ սպառիչ տեղեկություններ Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ
 • Կազմակերպության աշխատանքները բարելավելու նպատակով դրա կառավարման մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ
 • մասնակցել Կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերին և միջոցառումներին
 • բողոքարկել Խորհրդի և Գործադիր տնօրենի որոշումները Ընդհանուր ժողովին
 • դադարեցնել անդամակցությունը` այդ մասին նախապես տեղեկացնելով Խորհրդին

Կազմակերպության անդամի պարտավորություններն են՝

 • Կատարել կանոնադրական պահանջները և կառավարման մարմինների որոշումները
 • Մասնակցել Ընդհանուր ժողովին, իսկ Խորհրդի անդամ լինելու դեպքում՝ նաև Խորհրդի նիստերին
 • Պահպանել կազմակերպության վարքագծի կանոնները
 • Բարեխղճորեն կատարել Խորհրդի որոշմամբ իր վրա դրված պարտականությունները
 • Հոգ տանել կազմակերպության հեղինակության բարձրացման համար
 • Կազմակերպության անդամին ոչ հարիր վարքագիծ դրսևորելու դեպքում Խորհրդի պահանջով և սահմանված ժամկետում տալ գրավոր բացատրություն
 • Վճարել անդամավճար՝ Ընդհանուր ժողովի կողմից սահմանված չափով և կարգով:

Կազմակերպության անդամի իրավասություններն են՝

Կազմակերպության անդամները իրավասու են

 • Հաստատել կամ վերահաստատել Կանոնադրություն, կատարել դրանում փոփոխություններ կամ լրացումներ;
 • Ընդունել որոշումներ անդամակցության և անդամակցության դադարեցման, այդ թվում` հեռացման վերաբերյալ;
 • Հաստատել Կազմակերպության գործունեության ռազմավարությունը, ինչպես նաև գործունեության և գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունները;
 • Հաստատել Խորհրդի ընտրությունը և նրա անդամների լիազորությունների վաղաժամ դադարեցումը;
 • Հաստատել կամ փոփոխել անդամավճարների չափը ու վճարման կարգը;
 • Ընդունել որոշումներ Կազմակերպության վերակազմակերպման ու լուծարման մասին;
 • Հաստատել առաքելության և նպատակների իրականացմանն ուղղված գործունեության վերաբերյալ Գործադիր տնօրենի հաշվետվությունը:

Կազմակերպության անդամները որոշումները կայացնում են Ընդհանուր ժողովի միջոցով ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Անդամների ներգրավվածության աճ և անդամության հնարավոր օգուտներ

Կազմակերպությունը միջոցներ է ձեռնարկում բարձրացնելու անդամների ներգրավվածության աստիճանը Կազմակերպության գործունեության մեջ և խթանելու նրանց ակտիվ մասնակցությունը Կազմակերպության կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին, հանդիպումներին, դասընթացներին և այլն:

Կազմակերպության անդամը կարող է ակնկալել ստանալ Կազմակերպությունից հետևյալ օգուտները՝

Ուսուցում և իրազեկում

Հանրային կառավարման, ընտրությունների և հանրային ռեսուրսների լավ կառավարման և կոռուպցիայի վերաբերյալ գիտելիքի և տեղեկատվության ձեռք բերում հետևյալ միջոցներով՝

 • Կազմակերպության/գործընկեր կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող դասըթացների, սեմինարներին անվճար մասնակցություն;
 • Կազմակերպության/գործընկեր կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող մամլո ասուլիսներին, աշխատանքային քննարկումներին մասնակցություն;
 • Միջազգային հանդիպումերին և միջոցառումներին Կազմակերպության կողմից մասնակցություն
 • Կազմակերպության ֆեյսբուքյան էջին գրանցում և կայքին բաժանորդագրում;
 • Կազմակերպության կողմից իրազեկման նամակներ ստացում
 • Կամավորական/ուսնակային գործունեության միջոցով՝ մասնագիտական նոր ունակությունների ձեռքբերում կամ դրանց զարգացում:

Իրավաբանական աջակցություն

Հանրային կառավարման, ընտրությունների և հանրային ռեսուրսների ոլորտներում ոտնահարված իրավունքների/շահերի պաշտպանություն հետևյալ միջոցներով՝

 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
 • Պետական և տեղական մարմիններին ուղղված հարցումների, դիմումների և բողոքների մշակում
 • Դատական հայցերի կազմում և ներկայացում

Կարծիքի/ դիրքորոշման տրամադրում

Կոռուպցիայի և հանրային կառավարմանն առնչվող հարցերում մասնագիտական կարծիքի տրամադրում

Ի թիվս նշված օգուտների Կազմակերպությունը կարող է անդամին տրամադրել երաշխավորագիր:

Կազմակեպությանն անդամակցումը նաև լայն հնարավորւթյուն է ընձեռում միանալ քաղաքացիական ակտիվ ցանցին, նույն հետարքրություններ կիսող անդամների հետ ստեղծել աշխատանքային խմբեր՝ նոր կապերի ստեղծման և գաղափարների փոխանակման , լոբինգի նոր հնարավորություններով, ինչպես նաև դառնալ հակակոռուպցիոն գլոբալ շարժման մաս:

Կազմակերպությունը որպես ներգրավման բարձրացման միջոց է դիտարկում սոցիալական հավաքույթների կազմակերպումը և միասնական թիմի կառուցումը (team-building):

Անդամների կողմից մատուցվող ծառայություններ

Կազմակերպությանն անդամները կարող են տրամադրել որոշակի ծառայություններ Կազմակերպության համար, որոնք բերված են ստորև այուսակում.

Կազմակերպության անդամի կողմից մատուցվող հնարավոր ծառայությունները *

 • Փորձագիտական ծառայություն կամ խորհրդատվություն
 • Աջակցություն կարգերի/կանոնակարգերի մշակման գործում
 • Աջակցություն ֆոնդերի հայթայթման մեջ
 • Կազմակերպության ուսումնասիրությունների/հետազոտությունների վերաբերյալ գրախոսություն
 • Դասընթացների անցկացում
 • Կապերի ստեղծում և Կազմակերպության Փի Ար և գաղափարների տարածում
 • Ծրագրային գնահատում
 • Մասնագիտական կարծիքի տրամադրում Կազմակերպության կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կազմում
 • Կազմակերպության կողմից մշակված առաջարկների լոբբինգ կամ մասնակցություն լոբինգին
 • Կազմակերպության գաղափարների, արժեքների տարածում

* Անդամների կողմից փորձագիտական ծառայությունները կամ խորհրդատովությունը մատուցվում են վճարովի հիմունքներով՝ հիմք ընդունելով Կազմակերպության Խորհրդատուի կարգը և Գնման ընթացակարգը:

Անդամավճարի գանձման ընթացակարգ

Կազմակերպությունը անդամավճարը դիտարկում է որպես ֆինանսական կայունության գործիք և անդամների ներգրավման միջոց՝ ծածկելու Ընդհանուր ժողովների և Խորհրդի նիստերի, Կազմակերպության անդամների սոցիալական հավաքույթների և Ա. Կոստանյանի անվան մրցանակի հետ կապված ծախսերը:

Կազմակերպության անդամների համար սահմանվում է անդամավճար` տարեկան 6000 (վեց հազար) ՀՀ դրամ։

Սակայն Կազմակերպության այն անդմաները, ովքեր տվյալ ֆինանսական տարում չունեն մշտական աշխատանք կարող են վճարել սահմանված վճարի 1/3-ը:

Յուրաքանչյուր տարվա համար Կազմակերպության անդամներն անդամավճարը վճարում են մինչև տվյալ հաշվետու տարվա մարտի 1-ը:

Սույն Կարգի իմաստով հաշվետու տարի է համարվում օրացուցային տարին` հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը:

Առաջին անդամավճարի վճարման պարտականությունը ծագում է անդամակցելու մասին Ընդհանուր ժողովի որոշման ընդունման պահից և ենթակա է վճարման 1-ամսյա ժամկետում: Եթե անդամակցումը տեղի է ունենում հաշվետու տարվա առաջին կիսամյակում, ապա անդամավճարը վճարվում է ամբողջությամբ, իսկ երկրորդ կիսամյակի դեպքում` անդամավճարի կեսը:

Վճարումը կատարվում է կանխիկ` Կազմակերպության գանձապահին կամ անկանխիկ (բանկային փոխանցմամբ) Կազմակերպության կողմից տրամադրված հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով:

Անդամավճարների գումարների նպատակային տնօրինման վերաբերյալ Գործադիր տնօրենը տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում Ընդհանուր ժողովին:

Պատասխանատվություն

2 տարի անընդմեջ անդամավճարը չվճարելու դեպքում՝ Գործադիր տնօրենի տեղեկացմամբ, Խորհրդի նախագահը Կազմակերպության անդամին ծանուցում է կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին և տրամադրում է ողջամիտ ժամկետ անդամավճարը վճարելու կամ բացատրություն ներկայացնելու համար:

Եթե Խորհրդի սահմանած ժամկետում Կազմակերպության անդամը վճարում է անդամավճարը կամ տալիս է բացատրություն չվճարման պատճառների մասին, որը Խորհուրդը կհամարի հարգելի, ապա կարգապահական վարույթը կարճվում է:

Եթե Խորհրդի սահմանած ժամկետում Կազմակերպության անդամը չի վճարում անդամավճարը և չի ներկայացնում չվճարման պատճառների մասին բացատրություն կամ տալիս է բացատրություն, որը Խորհուրդը չի համարի հարգելի, ապա Խորհուրդը Ընդհանուր ժողովին է ներկայացնում անդամակցությունից հեռացման հարցը:

Անդամակցումից դուրս գալու/հեռացման գործընթացը և վեճերի լուծումը

Կազմակերպության անդամը կարող է ցանկացած ժամանակ գրավոր դիմումի հիման վրա դուրս գալ կազմակերպությունից: Դիմումը ներկայացվում է Խորհրդին, որը անդամակցումից դուրս գալու հարցը դնում է Ընդհանուր Ժողովի քննարկմանը:

Կազմակերպության անդամը կարող է հեռացվել՝

 • առանց հարգելի պատճառի երկու անգամ անընդմեջ Ընդհանուր ժողովին չմասնակցելու դեպքում կամ Կազմակերպության կողմից ուղարկված նամակներին պարբերաբար / 4 անգամ/ չարձագանքելու հիմքով
 • կազմակերպության վարքագծի կանոնների խախտում թույլ տալու դեպքում, որի արդյունքում վտանգվել կամ կարող է վտանգվել Կազմակերպության հեղինակությունը կամ բարի համբավը
 • Անդամավճարը 2 տարի անընդմեջ չվճարելու հիմքով

Կազմակերպության անդամի անդամությունը դադարեցնելու մասին որոշումն ընդունում է Ընդհանուր ժողովը՝ Խորհրդի ներկայացմամբ: Վերոնշյալ կետերով սահմանված հիմքերով անդամությունը դադարեցնելու դեպքում Կազմակերպության անդամը Խորհրդի պահանջով ներկայացնում է գրավոր բացատրություն: Եթե Խորհրդի սահմանած ողջամիտ ժամկետում անդամն առանց հարգելի պատճառների չի ներկայացնում բացատրություն, ապա լիազորությունների դադարեցման մասին որոշումը կարող է ընդունվել առանց բացատրության:

Ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունվող որոշումները, ինչպես նաև Կազմակերպության կառավարման բոլոր մարմինների ՀՀ օրենսդրությանը հակասող որոշումները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: