Գլխավոր էջ Գործունեություն Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության երկխոսություն, տեղեեկատվական հարթակ և երիտասարդների ներգրավվածության խրախուսում

Ծրագիրը հիմնվելու է նախկինում իրականացված ՛՛ITAMSPE՛՛ ծրագրի արդյունքների վրա` հետագայում ամրապնդելով հիմնական շահագրգիռ կողմերի իրազեկությունը ԱՃԹՆ գործընթացի և պատասխանատու հանքարդյունաբերության վերաբերյալ, ինչպես նաև կնախաձեռնի և կկառավարի հանքարդյունաբերության վերաբերյալ քաղաքական...

Չաշխատող հանքարդյունաբերական ընկերությունների պատասխանատվությունը ԱՃԹՆ գործընթացում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել մետաղական հանքերի շահագործման թույտվություններ ունեցող, սակայն չաշխատող կազմակերպությունների (Ընդերքօգտագործող) պատասխանատվության բարձրացմանը ընդերքօգտագործման պայմանագրային և այլ թույլտվություններով ամրագրված պարտավորությունների կատարման նկատմամբ: Նպաստել մետաղական հանքերի շահագործման...

Թափանցիկ և հաշվետու հանքարդյունաբերություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկ կառավարմանն ուղղված առաջարկների ընդունմանը և կիրառմանը Լոռու մարզում, հատկապես Ալավերդու, Ախթալայի, Շնողի և Օձունի համայնքներում:...

Օրակարգում հանքարդյունաբերության թափանցիկություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՀՀ-ում հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկ կառավարմանն ուղղված առաջարկությունների ներդմանն ու կիրառմանը ՀՀ Սյունիքի մարզի ազդակիր համայնքներում:...

Հանքարդյունաբերության ազդակիր համայնքները` ԱՃԹՆ գործընթացի լիարժեք մասնակիցներ

Ծրագրի նպատակն է ապահովել ԱՃԹՆ ստանդարտների իրականացումը Սյունիքի, Լոռու, Գեղարքունիքի մարզերում և ներգրավել հանքարդյունաբերական ազդակիր համայնքներին ԱՃԹՆ գործընթացում:...

ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավում և ԱՃԹՆ-ի խթանում

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ԱՃԹՆ ԲՇԽ անդամների, քաղհասարակության, ՔԵԿ-երի և տեղական խմբերի կարողությունների զարգացումը, որպեսզի նրանք ներգարվվեն ԱՃԹՆ գործընթացներում, զարգացնեն իրենց իրազեկվածությունը դրա և հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության ապահովման հետ կապված...

Մասնակցային մոնիտորինգ հանուն բարեկարգ և որակյալ ճանապարհների Գյումրիում

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Գյումրի քաղաքում Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից տրված վարկային միջոցների շրջանակում իրականացվող փողոցաշինության աշխատանքների որակը՝ շինարարական աշխատանքների որակի և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անվտանգության նորմերի...

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (ԲՍՓ) կողմից մատուցվող ծառայությունների թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեության իրականացման խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Շիրակ, Լոռի, Տավուշ և Արարատ մարզերի բժշկասոցիալական փորձաքննական գործակալության հանձնաժողովների կողմից մատուցվող ծառայությունների թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեության իրականացմանը և ծառայությունների որակի բարձրացմանը։...

Կապանի ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ և կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում

Ծրագրի նպատակն է ձևավորել հանրային պահանջ Կապան քաղաքում խմելու ջրի որակի և տրամադրվող ծառայությունները բարելավելու ուղղությամբ: Նախատեսվում է կիրառել սոցիալական հաշվետվողականության գործիքները՝ ապահովելու համար հանրության լայն ներգրավվածությունը ջրամատակարարման և ջրահեռացման...

Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերում նպաստել հանրային հաստատությունների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը՝ ներհամայնքային և միջհամայնքային տրանսպորտի կազմակերպման և հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգի իրականացման միջոցով:...