Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Հանրային ծառայության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ

Ծրագրի նպատակն է մշակել և ընդունել երկու ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք կկիրարկվեն Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո: Դրանք են (հանրային բոլոր ծառայողների համար) Էթիկայի (նոր) միասնական կանոնագիրքը և նոր...

Երևան քաղաքում քաղաքաշինության մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքաշինության ոլորտի, մասնավորապես ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների և ճարտարապետական հուշարձանների պաշտպանությանն առնչվող պրակտիկային: Դրա խնդիրն է ուսումնասիրել օրենսդրությունն ու կոնկրետ դեպքերին առնչվող պրակտիկան և քաղաքականության փոփոխությանն...

Օգտակար հանածոների կառավարման օրինավորության խթանում

Ծրագիրը նախատեսում է խթանել հանքարդյունաբերության ոլորտում արդյունահանման օրինավորությունը` Հայաստանում բնական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությանը նպաստելու նպատակով: Ծրագիրն ուղղված է հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական կարգավորման ուժեղացմանը, գործարար մթնոլորտի բարելավմանը և հանրային մոնիտորինգի մեթոդաբանության...

Հայաստանի ՀԿ-ների մասնակցային կարողությունների զարգացում

Ծրագրի նպատակն է ավելացնել Հայաստանի ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ գիտելիքները փորձի փոխանակման միջոցով և քաղաքականության մշակմանն առնչվող հանրային մասնակցության լավագույն փորձի օրինակների ներկայացմամբ` գործընկեր մասնաճյուղի` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Լիտվայի հետ համագործակցությամբ: Այն իրականացվում...

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն

Ծրագրի նպատակն է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի շրջանակում գնահատել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը: Այն իրականացվում է գործուն մեթոդաբանության մշակմամբ, այն է` կոնկրետ չափանիշների սահմանմամբ, յուրաքանչյուր երկրի...

Օրինավորության ազգային համակարգի ուսումնասիրություն (2009-2013)

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի հանրային հատվածի թափանցիկության և հաշվետվողականության մակարդակը կոռուպցիայի դեմ առավել արդյունավետ պայքարի, իշխանությունների վրա ավելի մեծ ճնշման, միջազգային օգնության առավել արդյունավետության և կոռուպցիային առնչվող հարցերի վերաբերյալ...

Շահերի բախման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

Ծրագրի նպատակն է բոլոր պետական պաշտոնյաների համար մշակել շահերի բախման վերաբերյալ միասնական օրենսդրություն և սատարել դրա ընդունմանը` Հայաստանում քաղաքական թափանցիկության ավելացման նպատակով...

Երևանի ավագանու ընտրությունների մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ընտրական և հանրային գնումների գործընթացներում ՀՀ արդյունավետ կառավարմանը թափանցիկության, հաշվետվողականության ու մասնակցության խթանումով` ընթացակարգերի և գործընթացների մոնիտորինգի ու վերլուծության, իրազեկության բարձրացման, հանրային քննարկումների ծավալման, շահերի պաշտպանության...

Հանրային գնումների մոնիտորինգ Հայաստանում 2009 թ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ընտրական և հանրային գնումների գործընթացներում ՀՀ արդյունավետ կառավարմանը թափանցիկության, հաշվետվողականության ու մասնակցության խթանումով` ընթացակարգերի և գործընթացների մոնիտորինգի ու վերլուծության, իրազեկության բարձրացման, հանրային քննարկումների ծավալման, շահերի պաշտպանության...

Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի ուսումնասիրություն

Սույն ուսումնասիրությունը դիտարկում է Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հետ կապված` որոշման կայացման վերլուծության, զանազան ինստիտուտների, պետական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերության, օրենսդրության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման արդյունավետության,...