Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Տեղեկատվության ազատության իրավիճակի ուսումնասիրություն

Սա մասն է կազմում այն ծրագրի, որով նախատեսված է հետազոտել տեղեկատվության ազատության ներկա վիճակը երեք հարավկովկասյան հանրապետություններում: Այն ենթադրում է տեղեկատվության ազատությունը կարգավորող իրավական դաշտի վերաբերյալ տվյալների հավաքում Հայաստանում, տեղեկատվության...

Հանրային գնումների գործընթացում հաղթող մասնակիցների ընտրության փուլի կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հանրային գնումների գործընթացում կոռուպցիայի նվազմանը`վեր հանելով գնումների գործընթացի հայտերի գնահատման փուլի հիմնահարցերը: Այդ նպատակին հասնելու համար իրականացվելու են. հանրային գնումների ազգային համակարգերի լավագույն փորձի...

Իրավապահ մարմինների գործունեության մոնիտորինգ (2011-2012)

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում օրենքների կիրառմանը` մասնավորապես հանրային ունեցվածքի կառավարման ոլորտում: Ծրագիրը նախատեսում է հետևել օրենքների կիրառման պրակտիկային իրավապահ մարմինների և դատարանների աշխատանքի մոնիտորինգի, արդյունքների վերլուծության, առաջարկությունների մշակման և...

Առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու մարդու իրավունքների խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների իրականացմանը: Սույն խնդրի իրագործմանն ուղղված գործողությունների շարքում են օգտագործողի համար հարմար բուկլետի մշակումը, տեղի բնակիչների հետ անմիջական...

Ինստիտուցիոնալ աջակցություն

Ծրագրի նպատակն է օժանդակել կազմակերպության ընթացիկ գործունեությանը: Այդ գործունեությունն իր մեջ ներառում է ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և նրա միջոցառումների ծրագրի որոշակի ոլորտներում (ընտրություններ, դատական համակարգ, հանրային ծառայություն, հանրային գնումներ, և...

Հանրային ծառայության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ

Ծրագրի նպատակն է մշակել և ընդունել երկու ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք կկիրարկվեն Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո: Դրանք են (հանրային բոլոր ծառայողների համար) Էթիկայի (նոր) միասնական կանոնագիրքը և նոր...

Երևան քաղաքում քաղաքաշինության մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքաշինության ոլորտի, մասնավորապես ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների և ճարտարապետական հուշարձանների պաշտպանությանն առնչվող պրակտիկային: Դրա խնդիրն է ուսումնասիրել օրենսդրությունն ու կոնկրետ դեպքերին առնչվող պրակտիկան և քաղաքականության փոփոխությանն...

Օգտակար հանածոների կառավարման օրինավորության խթանում

Ծրագիրը նախատեսում է խթանել հանքարդյունաբերության ոլորտում արդյունահանման օրինավորությունը` Հայաստանում բնական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությանը նպաստելու նպատակով: Ծրագիրն ուղղված է հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական կարգավորման ուժեղացմանը, գործարար մթնոլորտի բարելավմանը և հանրային մոնիտորինգի մեթոդաբանության...

Հայաստանի ՀԿ-ների մասնակցային կարողությունների զարգացում

Ծրագրի նպատակն է ավելացնել Հայաստանի ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ գիտելիքները փորձի փոխանակման միջոցով և քաղաքականության մշակմանն առնչվող հանրային մասնակցության լավագույն փորձի օրինակների ներկայացմամբ` գործընկեր մասնաճյուղի` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Լիտվայի հետ համագործակցությամբ: Այն իրականացվում...

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն

Ծրագրի նպատակն է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի շրջանակում գնահատել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը: Այն իրականացվում է գործուն մեթոդաբանության մշակմամբ, այն է` կոնկրետ չափանիշների սահմանմամբ, յուրաքանչյուր երկրի...