Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 70 գիրք է գտնվել։


Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Հեղինակ` Ս. Առաքելյան
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է:

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի վերանայմանն առնչվող եզրակացությունների և առաջարկությունների մասին

Հեղինակ` Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Հրատարակող` Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Տարեթիվ` 2007
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պաշտպանվող տարածքների համակարգի ներկա վիճակը

Հեղինակ` Արմեն Գևորգյան, Արամ Աղասյան
Հրատարակող` Հայաստանի ազգային գրասենյակ
Տարեթիվ` 2000
Գիրքը հասանելի է:

Մենք ենք բնությունը

Հեղինակ` Հրանտ Այվազյան, Քրիստինե Ղևոնդյան
Հրատարակող` Լոռու Զարգացման Կենտրոն ՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 7. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Հեղինակ` Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«ԵՄ - Հայաստան գործողությունների ծրագիր» իրականացման գնահատում՝ բնապահպանություն և զարգացում Assessment of the Europe-Armenia Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development Оценка имплементации "Плана Деийствий ЕС-

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան (խմբ.) K. Danielyan (ed.) К Даниелян (ред.:)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 26

Հեղինակ` Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Выполнение положений Орхусской конвенции в Армении: Пособие для государственных служащих. Разработка и проведение обучения государственных служащих: пособие для тренеров

Հեղինակ` А. Искоян, С. Айвазян, Б. Габриелян, А. Егоян, И, Зарафьян / Е. Велигош, Е. Пометун
Հրատարակող` Рояль Хасконинг / РЕЦ для стран Центральной и Восточной Европы
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Протокол о Регистрах Выбросов и Переноса загрязнителей: Конвенция о доступе к информации, участию общесвенности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Աղտոտիչների արտա

Հրատարակող` Министерство Природоахраны Республики Армении ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Экологический бюллетень Но. 3. Материалы Семинара "Деятельность экологических НПО Армении" Ереван, 2003 г. շրջակա միջավայրին առնչվող տեղեկագիր No. 3 «Հայաստանի բնապահպանական ՀԿ-ների գործունեությունը. Հիմնախնդիրներ և նվաճումնե

Հեղինակ` К Даниелян (гл. ред.:) Կ. Դանիելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: