Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 33 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետություն. կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը, երկրի մասին զեկույց

Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի պաշտոնական հետազոտությունը 80 տարեկան է: «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 1999 թվականին» վիճակագրական վերլուծական ժողովածու

Հեղինակ` Յ. Պողոսյան, Ն. Բաղդասարյան, Մ. Մնացականյան, Օ. Ավետիսյան,
Հրատարակող` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Հրատարակող` Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հաշվետվություն. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանն առնչվող օրենսդրական հենքի ուսումնասիրման, վերլուծության և առաջարկությունների մշակման ծրագիր

Հեղինակ` Սարհատ Պետրոսյան
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր»
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հիդրոէկոլոգիական մոնիտորինգի ուղեցույց Руководство по гидроэкологическому мониторингу Hydroecological Monitoring Guide

Հեղինակ` Ս. Հակոբյան, Դ. Սահակյան, է. Ղուկասյան, Բ. Գաբրիելյան С. Акопян, Д. Саакян, Э. Гукасян, Б. Габриелян S. Hakobyan, D. Sahakyan, E. Ghukasyan, B. Gabrielyan
Հրատարակող` «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ "Экологическое выживаемость" НПО "Environmental Survival" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ ջրայի օրենսդրության վերլուծություն և բնառեսուրսային օրենքներ

Հրատարակող` «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. Փաստերի շարադրում

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ գործող իրավական ակտերի ժողովածու

Հեղինակ` Ի. Գաբայան (խմբ.)
Հրատարակող` Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ ՊՀ / «Ջինջ» ՍՊԸ / «Կայուն ջրային միջավայր» ՀԿ / «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Տավուշի մարզ. ճանաչողական ուղեցույց

Հեղինակ` Ա. Դավթյան, Կ. Աղաջանյան, Ս. Մուրադյան, Մ. Թամանյան, Մ. Շնրբաթյան
Հրատարակող` «Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր»
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: