Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 30 գիրք է գտնվել։


Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Հրատարակող` Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հաշվետվություն. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանն առնչվող օրենսդրական հենքի ուսումնասիրման, վերլուծության և առաջարկությունների մշակման ծրագիր

Հեղինակ` Սարհատ Պետրոսյան
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր»
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հիդրոէկոլոգիական մոնիտորինգի ուղեցույց Руководство по гидроэкологическому мониторингу Hydroecological Monitoring Guide

Հեղինակ` Ս. Հակոբյան, Դ. Սահակյան, է. Ղուկասյան, Բ. Գաբրիելյան С. Акопян, Д. Саакян, Э. Гукасян, Б. Габриелян S. Hakobyan, D. Sahakyan, E. Ghukasyan, B. Gabrielyan
Հրատարակող` «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ "Экологическое выживаемость" НПО "Environmental Survival" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ ջրայի օրենսդրության վերլուծություն և բնառեսուրսային օրենքներ

Հրատարակող` «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. Փաստերի շարադրում

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ գործող իրավական ակտերի ժողովածու

Հեղինակ` Ի. Գաբայան (խմբ.)
Հրատարակող` Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ ՊՀ / «Ջինջ» ՍՊԸ / «Կայուն ջրային միջավայր» ՀԿ / «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Տավուշի մարզ. ճանաչողական ուղեցույց

Հեղինակ` Ա. Դավթյան, Կ. Աղաջանյան, Ս. Մուրադյան, Մ. Թամանյան, Մ. Շնրբաթյան
Հրատարակող` «Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր»
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կարճատև զբոսանք Կումայրի արգելոց-քանգարանով: Միակ ամբողջական պատմական քաղաք-կենտրոնը Հայաստանում A Short Tour of the Kumayri Preservation District: The Only Intact Historic Urban Center in Armenia

Հրատարակող` ԱՄՆ ՄԶԳ երկրաշարժի գոտու վերականգման ծրագիրը և Կումայրի արգելոց-թանգարանը The USAID Earthquake Zone Recovery Program and The Kumayri Historic district
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան. Վայոց Ձորի մարզ Armenia: Vayots Dzor Region

Հեղինակ` Ռ. Ղազարյան, Շ. Միքայելյան R. Ghazaryan, Sh. Mikayelyan
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության ջրային Օրենսդրություն Water Code of the RA

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ "Official Newsletter" CJSC
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: