Հակակոռուպցիոն բառարան

Մշակվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի բառարանի հիման վրա:

Տե՛ս https://www.transparency.org/glossary