Home Library

Library

1 books found matching your search.


Արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ հանրության կարիքները և ակնկալիքները Հայաստանում։ Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ զեկույց

Author: ԵՄ Արդարադատության մոնիթորինգ ծրագիր-Հայաստան
Publisher: ԵՄ Արդարադատության մոնիթորինգ ծրագիր-Հայաստան
Year: 2017
Field(s): Justice
Type: book
The book is available.