Home Library

Library

1 books found matching your search.


Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ստանդարտ 2016. Արժեքային շղթա

Author: ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն, խմբ. Դիվեկե Ռոգան
Publisher: ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն
Year: 2019
Type: book
The book is available.