Home Library

Library

33 books found matching your search.


Հայաստանի գյուղական բնակչության վրա անտառների շահագործման անկայուն գործելակերպի և ապօրինի հատումների սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը

Author: Վ. Ուռուտյան, Տ. Զոհրաբյան (Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ) ICARE
Publisher: Համաշխարհային բանկի «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրների և Ռուսաստանի անտառային օրենսդրության կիրարկման բարելավում» ENPI-FLEG ծրագիր
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում. աշխատանքային փաստաթուղթ

Author: Ա. Գևորգյան
Publisher: Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի վերլուծություն. եզրակացություններ և առաջարկություններ. աշխատանքային փաստաթուղթ

Author: Շ. Մանն, Ա. Ղազարյան
Publisher: Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետություն. կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը, երկրի մասին զեկույց

Publisher: Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի պաշտոնական հետազոտությունը 80 տարեկան է: «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 1999 թվականին» վիճակագրական վերլուծական ժողովածու

Author: Յ. Պողոսյան, Ն. Բաղդասարյան, Մ. Մնացականյան, Օ. Ավետիսյան,
Publisher: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Author: Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Publisher: Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հաշվետվություն. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանն առնչվող օրենսդրական հենքի ուսումնասիրման, վերլուծության և առաջարկությունների մշակման ծրագիր

Author: Սարհատ Պետրոսյան
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր»
Year: 2012
Type: book
The book is available.

Հիդրոէկոլոգիական մոնիտորինգի ուղեցույց Руководство по гидроэкологическому мониторингу Hydroecological Monitoring Guide

Author: Ս. Հակոբյան, Դ. Սահակյան, է. Ղուկասյան, Բ. Գաբրիելյան С. Акопян, Д. Саакян, Э. Гукасян, Б. Габриелян S. Hakobyan, D. Sahakyan, E. Ghukasyan, B. Gabrielyan
Publisher: «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ "Экологическое выживаемость" НПО "Environmental Survival" NGO
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

ՀՀ ջրայի օրենսդրության վերլուծություն և բնառեսուրսային օրենքներ

Publisher: «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.