Home Library

Library

22 books found matching your search.


National Anti-Corruption Strategy of the Republic of Lithuania

Publisher: Government of the Republic of Lithuania
Year: 2001
Field(s): Corruption
Type: book
The book is available.

PRSD Anti-Corruption Series No. 1: Recommendations for Strengthening the Anti-Corruption Program, Uganda

Publisher: Poverty Reduction and Social Development, Africa Region, the World Bank
Year: 1998
Field(s): Corruption
Type: book
The book is available.

Revised Anti-Corruption Plan Matrix

Publisher: Government of Albania
Year: 2000
Field(s): Corruption
Type: book
The book is available.

Statement of the head of the Delegation of the Republic of Azerbaijan Mr. Fikrat Mammadov, Minister of Justice on the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II: "Anti-Corruption Measures Being Implemented by the Government of Azerb

Author: F. Mammadov
Publisher: Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan
Year: 2001
Field(s): Corruption
Type: booklet
The book is available.

The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level

Author: J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan, (eds.)
Publisher: The World Bank
Year: 2007
Field(s): Corruption
Type: book
The book is available.

TI's Annual Membership Meeting. Compilation of Workshop Outlines, 9 November, 2013, Berlin, Germany

Publisher: TI Secretariat
Year: 2013
Field(s): Corruption
Type: conference/training materials
The book is available.

Ukrainian Citizens' Attitudes toward Corruption and Transparency in Society

Publisher: Partnership for Transparent Society, SOCIS Company, Ukraine
Year: 2002
Field(s): Corruption
Type: book
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության հաշվետվություն Activity report of the Government of the RA

Publisher: ՀՀ կառավարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչություն, «Տնտեսական բարեփոխումների տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն» RA Government Department of Information and Public Relation, Information-Analytical center for Economic Reforms
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ամփոփ ծրագիր, Հայաստանի աղքատության առանձնահատկությունները, հաղթահարման թիրախները և գերակայությունները

Publisher: ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք Statistical Yearbook of Armenia Статистический Ежегодник Армении

Publisher: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն National Statistical Service of RA
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.