Տիպային խախտումներ / թերություններ

ՓՈՒԼ 1. ԳՆՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ

 • Չհիմնավորված գներով իրականացված ձեռքբերումներ

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ոչ անհրաժեշտ ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) և/կամ պերճանքի առարկաների գնում

ՓՈՒԼ 2. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ

 • Որոշակի ապրանքին հարմարեցված տեխնիկական առաջադրանք
 • Գնման ընթացակարգի տեսակը փոփոխելու նպատակով գնման առարկայի փոփոխություն
 • Տվյալների բազաներում պատվերի որոնման արհեստական դժվարությունների ստեղծում
 • Այնպիսի ապրանքների գնում, երբ հնարավոր չէ մատակարարել համանման ապրանք
 • Տարբեր բնութագրիչներ ունեցող ապրանքների/աշխատանքների/ծառայությունների միավորումը մեկ խմբաքանակում
 • Գոյություն չունեցող ապրանքի/աշխատանքի/ծառայության մատակարարում
 • Մրցույթի իրականացում «ցանկալի» ընկերության համար
 • Ապրանքներին, աշխատանքներին, ծառայություններին ներկայացվող պահանջների ոչ հստակ նկարագրություն
 • Նախագծա-նախահաշվային տեղեկատվությունն իր ողջ ծավալով չի ներկայացվում
 • Փաստաթղթերը հրապարակվում են սխալներով
 • Պահանջում են ներկայացնել ավելորդ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումները չեն տրվում օրենքով սահմանված ժամկետներում
 • Էլեկտրոնային հարթակին հավատարմագրվելու մերժում
 • Պայմանագրի կատարման ոչ իրատեսական ժամկետների սահմանում
 • Տեխնիկական առաջադրանք, որում փորձ է արվում խուսափել «համարժեք» հասկացությունից

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Բազմամիլիոնանոց պատվերի նկարագրություն ընդամենը երկու էջի վրա

ՓՈՒԼ 3. ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ

 • Հայտի մերժում՝ հիմնված ձևական չափանիշների վրա
 • Հայտերի գնահատման և համեմատության արձանագրության սխալ կազմում
 • Հայտերի ներկայացման համար արհեստական խոչընդոտների ստեղծում

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Աճուրդներ, որտեղ առկա են հակամրցակցային համաձայնություններ
 • Պայմանագիրը կնքվել է ոչ այն պատվիրատուի հետ, ով առաջարկել է նվազագույն գին
 • Պայմանագրային գնի և նախնական գնի միջև տարբերությունը 5%-ից պակաս է
 • Տվյալ պատվիրատուի մոտ միշտ հաղթում էմիևնույն ընկերությունը
 • Մասնակիցների քանակի ապօրինի սահմանափակում

ՓՈՒԼ 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ

 • Խախտումների դեպքում տուգանքներ չեն կիրառվում
 • Սահմանվածին չհամապատասխանող որակի ապրանքների/աշխատանքների/ծառայությունների ընդունում
 • Անբարեխիղճ մատակարարների ռեգիստրում տվյալներ չեն ներկայացվում
 • Մատակարարի կողմից պայմանագրի պայմանների էական խախտումների դեպքում պայմանագիրը ողջամիտ ժամկետներում չի լուծարվում

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Պայմանագրի գինը փոխվում է գնման գործընթացի ավարտից հետո
 • Պայմանագիրը լուծվում է կողմերի համաձայնությամբ

ՓՈՒԼ 5. ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ

 • Գնված ապրանքներն, աշխատանքները, ծառայություններն արդյունավետ և ըստ նշանակության չեն օգտագործվում