Օրենսդրական նախաձեռնություններ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի առաջարկությունները «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և գնումների օրենսդրության վերաբերյալ
Առաջարկություններ և դիտողություններ էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի և էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
Առաջարկություններեվ դիտողություններ գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
Առաջարկություններ և դիտողություններ գնումների պլանի ձեվը, դրա լրացման, հաստատման եվ հրապարակման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
Դիտողություններ և առաջարկություններ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացված գնումների մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ
UMBA Procurement Recommendations
Կարծիք «ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ